Sunday, April 22, 2007

Хүчин зүйлийн шинжилгээ

Хоёр хүчин зүйлийн шинжилгээ

FACTOR ANALYSIS-олон шинж тэмдэгийг хүчин зүйл гэж нэрлэгдэх цөөн шинж тэмдгээр солиход хүчин зүйлийн шинжилгээг хэрэглэдэг. Ингэхдээ хүчин зүйлүүд хоорондоо хамаарал багатай , харин нэг хүчин зүйлд орсон шинж тэмдгүүд хоорондоо илүү холбоотой байна гэж үзнэ.

Хүчин зүйлийн шинжилгээний олон аргуудаас varimax эргүүлэлт бүхий гүл бүрдүүлэгчийн аргыг хэрэглэе.

Үүүний тулд цэсээс дараах котандыг сонгож хэрэглэнэ.

No comments: