Sunday, April 22, 2007

Хүчин зүйлийн шинжилгээний харилцах хайрцаг

Зураг-2

Variabies: Хувьсагчийн нэр бичигдэнэ.

No comments: